August 11, 2020
Regulating electronic properties of BiOBr to enhance visible light response via 3d tr...
Meihua Guan, Guangmin Ren, Xiaochao Zhang, et al.