January 31, 2024
The least-squares solutions of two kinds of matrix equations
Huiting Zhang, Yuying Yuan, Yongxin Yuan, et al.